top of page

מזוזה

מזוזה היא מגילת קלף שבה כתובה נבואת משה רבינו. טקסט המזוזה כולל שתי פסקאות מספר דברים: 
א. 'שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל', פרק ו', פסוקים ד'-ט'
ב. 'וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ', פרק י"א, פסוקים י"ג-כ"א
טקסט של כל מזוזה מכיל 170 מילים המורכבות מ-713 אותיות.
מלאכת כתיבת מזוזה אחת יכולה לקחת עד יום עבודה שלם.

קליגרפיה עברית קלף מזוזה בור

סיום כתיבת קלף המזוזה

נוסח המזוזה:

​שמע, הו ישראל, אתאדון הוא אלוהינו, ה אדון הוא אחד._22200000-0000-0000-0000-0000000000222_ ואתה תאהב אתאדון אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והדברים האלה אשר אנכי מצווה אותך היום יהיו על לבבך. ותלמד אותם את בניך, ודברת עליהם בשבתך בביתך ובהליכתך בדרך, ובשכבת ובקמתך. וקשרתם אותם לאות על ידכם ויהיו לחזיתות(טוטפות) בין עיניך. וכתיב אותם על עמודי הדלת(מזוזות) על ביתך ועל שעריך.(דברים ​6, 4-9).

ויהי אם תשמעו בקפידה למצוותי אשר אני מצווה עליכם היום לאהוב אתאדון אלוהיך ולעבד אותו בכל לבבך ובכל נפשך, כי אתן את מטר ארצך בעונתו, גשמים וגשמים אחרונים, למען תאסוף את תבואתך ואת יינך. השמן שלך. ונתתי עשב בשדותיך לבהמתך ואכלת ושבע. הישמרו לעצמכם, פן יתמה לבבכם, ותפנו ותעבדו אלוהים אחרים, ותעבדו אותם; והכעס של האדון תבערו עליכם, ויסגר את השמים, למען לא יהיה גשם, והאדמה לא תיתן פריה; ותאבדו מהר מן הארץ הטובה אשר האדון נותן לך. לפיכך, תניחו את דברי אלו בלבכם ובנפשכם; וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לחזיתות(טוטפות) בין העיניים שלך. ותלמדתם אותם את בניכם לדבר עליהם בשבתך בביתך ובדרך ובדרך ובשכבת ובקמתך. וכתיב אותם על מזוזות הדלת(מזוזות) על ביתך ועל שעריך; למען ירבו ימיכם וימי בניכם על הארץ אשר האדוןנשבעו לאבותיכם לתת להם [כל זמן] כימי השמים על הארץ".(דברים ​11, 13-21).

bottom of page