top of page

תפילות

תפילת הרבי מאפטא (1748-1825).
דיו והזהבה על קלף.

Apta Avraham Borshevsky Calligraphy.jpg

נשמ"ה

שיר לכבוד שבת מאת החתם־סופר (1762–1839).

דיו וזהב על קלף.

Chatam Sofer Avraham Borshevsky Calligraphy.jpg

תפילת כלה. מנוקד.

דיו על נייר.

Bride's Prayer Avraham Borshevsky Calligraphy.jpg
bottom of page