top of page

סגולות

סגולות ממקורות קבליים ומיסטיים:

א. סדר פיטום הקטורת בבית המקדש:

דיו על קלף

קלף קליגרפיה עברית אברהם בורשבסקי קטורת.jpg
קלף קליגרפיה עברית אברהם בורשבסקי קטורת .jpg

ב. לוח קבלי '72 שמות של הקב"ה':

דיו על קלף

72 שמות קליגרפיה עברית קלף אברהם בורשבסקי.jpg
72 שמות אלוהים קליגרפיה עברית קלף אברהם בורשבסקי.jpg
bottom of page