top of page

ברכות שונות

א. ברכת שהחיינו.
דיו, מגזרת קלף.

שחכיאנו ברכת קליגרפיה עברית אברהם בורשבסקי.jpg.jpg

2. "ברוך שעשני אשה"

דיו וזהב על קלף מעור עגל.

אישה ברכת קליגרפיה עברית אברהם בורשבסקי..jpg

3. ברכת "אשר יצר",

דיו על נייר.

אשר יצר ברכת קליגרפיה עברית אברהם בורשבסקי.jpg
bottom of page